Ak sa podnikateľ rozhodne preukazovať skutočné výdavky, jedným zo spôsobov je vedenie jednoduchého účtovníctva. V článku sa pozrieme na to, kto má povinnosť a komu sa oplatí účtovať v jednoduchom účtovníctve, aké účtovné knihy sa používajú a ako sa pripravuje účtovná závierka.
 

ČO PONÚKAME V SÚVISLOSTI S VEDENÍM JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA?

Vedenie jednoduchého účtovníctva je pre účtovné jednotky voľba, nie povinnosť. V sústave jednoduchého účtovníctva účtujú najmä živnostníci (samostatne zárobkovo činné osoby). Špecializujeme sa na vedenie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov a slobodné povolania. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností, napríklad či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH, aj od potrieb a požiadaviek klienta. Okrem kompletného outsourcingu účtovníctva poskytujeme aj účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva a poradenstvo pri vedení jednoduchého účtovníctva.

 

Čo obsahuje kompletný outsourcing jednoduchého účtovníctva?

  • kontrola formálnej správnosti dokladov pred ich zaúčtovaním,

  • evidencia a zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov do peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov a pomocných kníh,

  • evidencia majetku (pri evidencii dlhodobého majetku odpisovaného zatriedenie do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov pre účtovné aj daňové odpisy),

  • skladová evidencia,

  • spracovanie pokladničných dokladov a vedenie pokladničnej knihy v domácej aj zahraničnej mene,

  • saldokonto prijatých a vystavených faktúr (záväzkov a pohľadávok),

  • výpočet cestovných náhrad, vyúčtovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest,

  • vykonanie účtovnej uzávierky na konci účtovného obdobia (vrátane prípadnej pomoci pri inventarizácii, vypracovanie inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov),

  • zostavenie účtovnej závierky,

  • spracovanie podkladov pre všetky typy daňových priznaní a registrácií,

  • vedenie evidencie DPH, zostavenie daňového priznania k DPH, kontrolného a súhrnného výkazu,

  • zostavenie daňového priznania k dani z príjmov,

  • príprava príkazov na úhradu a podanie daňových priznaní a ďalších dokumentov vždy včas v zákonom stanovenej lehote,

  • príprava dokumentov a dokladov na archiváciu,

  • poskytovanie pravidelných informácií o stave účtovníctva, t. j. o stave pohľadávok a záväzkov, upozornenie na rizikové položky, informovanie o priebežnom základe dane a predbežnej dani z príjmov,

  • komunikácia s úradmi,

  • spracovanie štatistických výkazov,

  • poskytovanie informácií o novelách účtovných a daňových predpisov a ich aplikácii v praxi,

  • poradenstvo, konzultácie.